Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус“

Лактима стартира есенна кампания, съпроводена от забавни фейсбук игри. Повече можете да видите тук:
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. ОРГАНИЗАТОРИ
(1) Промоционалната кампания “Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЛАКТИМА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1359, Столична Община, Район Люлин 4, бл.464, вх. Б, партер, (наричано по-долу „КЛИЕНТЪТ” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието с Единен идентификационен код (ЕИК): 104052885, представлявано от Георги Петров Георгиев – прокурист, („Организатор“). Играта се провежда със съдействието на „Реформа адвъртайзинг“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. “Джеймс Баучер” №23, ет. 3, (по-нататък наричана “Агенцията”).
Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЛАКТИМА” ЕАД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът и Агенцията си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (10.09.2018 г. – 09.10.2018 г., включително) на Facebook страницата на Лактима Балкан / Lactima Balkan https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
(1) Промоционалната кампания “Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус“ ще бъде проведена от 10.09.2018 г. до 09.10.2018 г.
(2) В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът и Агенцията не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
3. ПРАВО И МЯСТО НА УЧАСТИЕ
(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящия правилник.
(2) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и сребрена линия).
(3) Кампанията се провежда на Facebook страницата на Лактима Балкан – https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник. С участието си всеки участник декларира пълното приемане и разбиране на условията на този Официален правилник.
4. УЧАСТНИЦИ
(1) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.
(2) С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора и Агенцията за целите на Кампанията.
5. МЕХАНИЗЪМ
(1) Всеки участник, който в посочения промоционален период, качи снимка, която отговаря на условията на дадения пост, получава право на участие в томбола за спечелване на една голяма и 25 бр. малки седмични награди.
Промо период:
Между 07:00 часа на 10.09.2018 г. и 00:00 часа на 09.10.2018 г.
(2) . С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет.
С публикуване на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на Кампанията.
С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката единствено във връзка или по повод Кампанията, както и изображението да е публично достъпно на Facebook страницата на Лактима Балкан.
С участието си всеки участник декларира съгласието си, че в случай че спечели награда в Промоционалната игра Организаторът е оправомощен безвъзмездно да използва публикуваното от печелившия изображение в рекламни и комуникационни материали по начини и в медии, каквито намери за добре, за максимално допустимия срок, предвиден в ЗАПСП. Предоставянето на съгласието за използване на публикуваното изображение или видео е предпоставка за получаване на наградата.
II. НАГРАДИ
1. НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ
· 4 броя слънчеви очила.
· 100 броя брандирани текстилни чанти.
2. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) До 2 (два) дни след последния ден от периода на всяка отделна седмица (сряда), измежду всички участвали и спазили условията на играта ще бъдат изтеглени съответните награди.
Периодите на игрите са, както следва:
Игра 1: 10.09 – 16.09.2018 г.
Игра 2: 17.09 – 23.09.2018 г.
Игра 3: 24.09 – 30.09.2018 г.
Игра 4: 01.10 – 07.10.2018 г.
Наградите ще бъдат обявявани в отделни постове на следните дати:
Награда 1: 18.09.2018 г.
Награда 2: 25.09.2018 г.
Награда 3: 02.10.2018 г.
Награда 4: 09.10.2018 г.
(2) Всеки участник може да спечели само една голяма награда и една малка награда. Спечелването на една от малките седмични награди, не ограничава възможността на участниците да получат и голяма награда.
(3) Имената на печелившите се обявяват във Facebook страницата на Организатора, като с участието си всеки участник декларира съгласието си имената му да бъдат обявени по посочения начин.
Организаторът информира печелившите на чрез лично съобщение във Facebook.
В случай че печеливш не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на известието, не предостави адрес за доставка и телефон или не предостави точна и актуална информация за доставка, се приема, че печелившият се отказва от наградата си и Организаторът е оправомощен да я предостави на друг участник по предвидения в настоящите Официални правила ред.
(4) Всички награди се предоставят по куриер, на адрес предоставен от страна на спечелилия, за сметка на Организатора на кампанията.
(5) При получаване на наградата, всеки спечелил е длъжен да подпише приемно-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен заедно с наградата. Спечелилият трябва да върне подписания протокол на куриера, който му е предоставил наградата, при получаването й.
III. РАЗНИ
1. ОТГОВОРНОСТ:
(1) Организаторът на Кампанията и Агенцията не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите само на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.
(2) Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
(3) Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.
(4) Организаторът на Промоционалната кампания и Агенцията не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът и Агенцията не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.
(5) Организаторът и Агенцията не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги, както и за действия на трети страни.
(6) Ако Организаторът или Агенцията забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът и Агенцията си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора и Агенцията на победителите. В случай, че Организаторът или Агенцията определят такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора и Агенцията.
Организаторът и Агенцията имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упомената и обяснени.
(7) Организаторът и Агенцията не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани с неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.
(8) Организаторът и Агенцията имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата. Организаторът и Агенцията имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица.
Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба или транспортирането им.
Организаторът и Агенцията не носят отговорност, в случай че лице е използвало личните данни на трето лице за регистрация или участие в Кампанията, за предоставяне на неточни, неверни или неактуални данни или за използване на снимки с неуредени права на интелектуална собственост.
Организаторът и Агенцията не носят отговорност при посочване на грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет, или на интернет страницата, или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
(9) Организаторът и Агенцията не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.
(10) Facebook не е спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Кампания. Организаторът и Агенцията не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com.
(11) Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организатора и Агенцията. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторът и Агенцията няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.
Организаторът и Агенцията нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
(12) Не се допускат до участие или се дисквалифицират участниците, в случай че профилите им или публикациите им в сайта на Кампанията имат съдържание, което:
· е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
· е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
· е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или Агенцията и дейността им или което и да е трето лице;
· съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
· пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
· проповядва агресивна или недемократична идеология;
· нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
· се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
· нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
· противоречи на действащото законодателство и на настоящия Официален правилник.
· не отговаря на условията на Кампанията за публикуване на снимка, а именно – снимката не отговаря на указанията в конкретния Facebook пост.
(13) Организаторът и Агенцията не се задължават по никакъв начин да уведомяват или водят кореспонденция с участниците, които не са били допуснати до участие в Кампанията или са били дисквалифицирани поради някоя от причините, изброени в точка (12).
2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Организаторът и Агенцията са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора и Агенцията, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.
(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, освен с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на “ЛАКТИМА” ЕАД.
(4) Организаторът и Агенцията се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети лица.
(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:
· правото на достъп до данните
· правото за намеса в данните
· правото на възражение.
(6) Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора или Агенцията или на телефон 02/ 422 49 40 на цената на един градски разговор.
(7) С регистрирането си в промоционалната игра “Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус”, всеки участник се съгласява, че ако спечели награда, неговите 3 имена, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на Лактима Балкан- https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
(8) С регистрирането си в промоционалната игра “Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус”, както и с качването на снимка необходима за участието в играта, всеки участник се съгласява, че тази снимка ще бъде достъпна на Facebook страницата на Лактима Балкан- https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
(9) Всеки участник декларира, че с използването на публикуваните във Facebook страницата му снимки във връзка с Кампанията, не се нарушават права на интелектуална собственост или лични права. В случай на нарушение на права на интелектуaлна собственост или лични права, Организаторът и Агенцията се освобождават от отговорност.
(10) С регистрирането си в промоционалната игра “Есенна кампания „Млечнокисели напитки с плодов вкус”, както и с качването на снимка необходима за участието в играта, всеки участник се съгласява, че тази снимка може да бъде използвана от Организатора за промотиране на играта в интернет, включително чрез използването им в публикации на Организатора на Facebook страницата на Лактима Балкан- https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
(11) Всеки Участник има право да изпрати до следния адрес на Реформа Адвъртайзинг АД – бул Джеймс Баучер 23, София, България, писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът и Агенцията се задължават да прекратят обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.
(12) С регистрацията си, участникът дава съгласието си Организаторите и Агенцията да имат достъп до неговата/нейната информация, поместена в неговия/нейния Facebook профил, както и до данните, предоставени при регистрация за участие в Кампанията. Тази информация ще бъде използвана от Организатора и Агенцията само за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.
(13) Организаторът и Агенцията не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
3. СПОРОВЕ
В случай на евентуални спорове между Организатора, Агенцията и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДИ СРОКА НА КАМПАНИЯТА
Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът или Агенцията, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора или Агенцията.
Организаторът и Агенцията няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
Организаторът или Агенцията ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на Facebook страницата на Лактима Балкан- https://www.facebook.com/Lactima.Balkan/.
Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.
Организаторът си запазва правото на промяна на правилата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Последни публикации

Съдържание