Стартира лятна промоция на Ice Tea серията на Лактима

Лятото е сезонът на дългите почивки, морските забавления, горещите плажове и ледените напитки, утоляващи жаждата. Всичко това „Лактима” ЕАД ще пресъздаде в лятната промоция  „ОбиЧАЙ лятото”.

„ОбиЧАЙ лятото” е насочена към всички, които пътуват активно през най – отпускарския месец – към морския бряг, планината или друга желана дестинация. Промоцията ще бъде активна от 1 до 31 август 2015г. или до изчерпване на количествата и ще се провежда в обектите на “Лукойл”.  Продуктите, които участват в промоцията са студен чай Лактима Балкан с вкус на праскова – 500мл и 2л и студен чай Лактима Балкан с вкус на лимон – отново 500мл и 2л.  Закупувайки една бутилка от гореспоменатите продукти, вие получавате скреч карта, след изтриването на която виждате каква е печалбата. Наградите са:

– 30 (тридесет) ваучера за зареждане на гориво на бензиностанциите на “Лукойл – България” ЕООД на стойност 100 (сто) лева;

– 3000 (три хиляди) броя студен чай за приятел Ice Tea Lactima Balkan от 0.500 л.

50x70_plakat_print

ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ

„ОбиЧАЙ лятото”

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРОМОЦИЯТА означава активностите в рамките на съвместно търговско мероприятие, провежано от „ЛАКТИМА“ ЕАД с ЕИК; 104052885 и „МГС-ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК: 115558695, с наименование на мероприятите „ОбиЧАЙ лятото”, провеждано с цел популяризиране и реклама на продукти за пиене с търговски марки „Лактима Балкан“ / “Lactima Balkan” в търговските обеки, зареждани от „МГС-ОЙЛ“ ЕООД със стоки, произвеждани от „ЛАКТИМА“ ЕАД.Промоцията се организира под името  „ОбиЧАЙ лятото”. Промоцията се организира на територията на Република България, в търговски обекти, зареждани с продукти с търговски марки „Лактима Балкан“ / “Lactima Balkan” от „МГС-ОЙЛ“ ЕООД.

Срок на промоцията: от 01.08.2015 г. до 31.08.2015 или до изчерпване на количествата

Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването ѝ до раздаване на наградите от промоцията.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията.

Промоцията се организира съвместно от:

1.1. „ЛАКТИМА” ЕАД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1359, район р-н Люлин,ж.к. ЛЮЛИН 4, бл. 464, вх. Б, ет. Партер, Електронна поща: office@lactima.net, с ЕИК: 104052885, наричан по-долу Организатор и

1.2. „МГС-ОЙЛ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. КР. ПАСТУХОВ No 14А с ЕИК: 115558695

2. Участници в промоцията

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатораq нито на лицата, заети в тегленето на наградите,  както и  на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.

Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията включва следните продукти:

–  Студен чай „Ice Tea Lactima Balkan“– праскова-  0.500 л

–  Студен чай  „Ice Tea Lactima Balkan“– лимон – 0. 500 л

–  Студен чай „Ice Tea Lactima Balkan“– праскова- 2 л

–  Студен чай  „Ice Tea Lactima Balkan“– лимон – 2 л

наричани по-долу „Продуктите“

2. Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 01.08.2015г. и продължават до 31.08.2015г.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

1.1. Да е закупил най-малко един брой  студен чай „Ice Tea Lactima Balkan” в бензиностанциите  на  „Лукойл – България” ЕООД (ЕИК 121699202).

1.2. При закупуване на Продукта участникът получава скреч карта. Скреч картата се дава на участника от служител на „Лукойл – България” ЕООД ( ЕИК 121699202). За всеки закупен продукт „Ice Tea Lactima Balkan” се получава по една скреч карта

1.3. След изтриване на указаната зона върху скреч картата , участникът в промоцията веднага разбира дали печели награда, както следва:

* В случай, че участникът изтегли печеливша скреч карта с награда : „Ваучер за гориво“, той трябва да се свърже с организатора на промоцията , в случая с „Лактима” ЕАД, на обявения телефон: 02/ 925 01 61, и да заяви спечелената награда. След което ваучерът за гориво ще бъде изпратен от екипа на „Лактима” ЕАД на адрес за доставка, посочен от спечелилия.

Печелившият трябва да предостави скреч картата и касовата бележка при получаването на наградата.

* В случай, че участникът изтегли печеливша скреч карта с награда : „Студен чай за приятел Ice Tea Lactima Balkan от 0.500 л“, той трябва да заяви своята награда  в същия обект , в който е закупил студения чай.  Наградата „Студен чай за приятел Ice Tea Lactima Balkan от 0.500 л“ се получава при представянето на печелившата скреч карта и приложена към нея  касова бележка.

* В случай, че участникът изтегли  скреч карта с надпис: „Отпий пак“, не е необходимо да се връща  на служителя на „Лукойл – България” ЕООД, защото тя е непечеливша.

2. С участието си физическото лице или законният представител – родител/настойник- дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни.

3. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

V. НАГРАДЕН ФОНД

1.      Видове награди от томболите

Следните награди са налични за участниците в промоцията:

–  30 (тридесет) броя ваучери за гориво за бензиностанциите на „Лукойл – България” ЕООД. Стойността на ваучера е 100 (сто) лева

– 3000 (три хиляди) броя  „Студен чай за приятел Ice Tea Lactima Balkan от 0.500 л“,

1.2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство

1.3. Не се допуска замяна на избрана и спечелена награда.

1.4. Максималният брой награди, който всеки регистриран участник може да спечели, е:

неограничен брой награди.

1.5 Неполучените писма, относно наградите, се считат за редовно доставени след изтичането на 7 дни, считано от получаването на съобщение за писмото на адреса, посочен от участника или вписан при подаване на заявката за регистрация.

1.6. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

1.7. В случай, че бъде установено, че някоя от наградите е предоставена на лице, посочено в чл.2, раздел II по-горе, това лице ще бъде пропуснато при разпределяне на наградите. Организаторът има право да изисква от участника да направи подходящо изявление преди получаването на наградата.

VI. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

1. Процедура по обжалване и рекламации

Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й – 01.08.2015г. до изтичането на 31.08.2015г. Срокът се счита спазен, ако пощенското клеймо сочи последния ден от срока. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес на участника, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник.

2. Жалбите се разглеждат от организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

3. Решенията на организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорност на Организатора

1.  Отговорността на организатора към участника се ограничава до стойността на наградата, която той има право да получи.

2.  Организаторът не носи отговорност за интернет комуникацията, чрез която участниците изпращат заявките си за регистрация.

2. Отговорност за пощенски пратки

1.  Организаторът не носи отговорност за доставката, коректността и бързината на пощенските пратки, доставени с доставчик на пощенски услуги, относно писмата, телеграмите и други пощенски пратки, изпратени от името на организатора или от/на организатора във връзка с настоящата промоция.

2. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника адрес, на който е била изпратена наградата.

3. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.

VIII.       РАЗНИ

1. Вид на промоцията

Настоящата промоция се организира в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.

2. Личните данни на участниците се събират и обработват от организатора за целите на организираната промоция при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

3. С участието си участникът се съгласява личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на непоискани търговски съобщения – бюлетини и покани за участия в състезания и томболи.

4. Промоционалните и рекламните материали се издават само с информационна цел. Разпоредбите на настоящите правила регламентират изцяло организираната промоция.

5. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната томбола, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

Гр. София, Утвърдил: M.Христова, изп. директор на „ЛАКТИМА“ ЕАД

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Последни публикации

Съдържание