Общи условия

Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване. Достъпът до и използването на сайта от ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„ЛАКТИМА“ЕАД ще следи за неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ „ЛАКТИМА“ЕАД ЧРЕЗ САЙТА.

Лична информация.
Можем да използваме вашата лична информация по всеки от следните начини:
1. Комуникация.Насърчаваме потребителите да се свързват с нас, ако имат въпроси и коментари. Личната информация може да се използва с цел отговаряне на вашите въпроси и коментари.
2. Служебни цели. Можем да използваме вашата лична информация също с вътрешни служебни цели, например анализиране и управление на дейностите ни. Личната информация, която предоставяте чрез сайта, може да се съчетава с друга информация, която предоставяте на„ЛАКТИМА“ЕАД (чрез интернет или по друг начин), с демографска и друга обществено достъпна информация, както и с други данни за вас, с които „ЛАКТИМА“ЕАД може да се сдобие по друг начин чрез интернет или с други средства.
3. Лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции. Можем чрез сайта да организираме лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции и за тях да се изисква регистрация чрез интернет (която може да включва име, адрес на електронна поща, потребителско име и парола). Обикновено искаме определена лична информация от участниците, а ако е приложимо – и от победителите в лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции. Можем да споделяме тази лична информация с трети лица, спонсориращи тези лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции (независимо дали хостингът за тях е предоставен от нас), или по друг повод в съответствие с правилата, приложими за тези лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции. Следва внимателно да проучвате правилата на всички лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции, в които участвате чрез сайта, тъй като те могат да съдържат допълнителна важна информация относно използването на вашата лична информация от „ЛАКТИМА“ЕАД или определен спонсор. Доколкото условията на тези правила относно боравенето с вашата лична информация са в разрез с настоящата политика, предимство имат условията на въпросните правила.
4. „ЛАКТИМА“ЕАД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ЛАКТИМА“ЕАД на посочения адрес или e-mail за контакти.

III. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Използването на сайта е на ваш риск. Нито „ЛАКТИМА“ЕАД, нито нейни служители или директори, представители или други лица, участващи в създаването, производството или предоставянето на сайта, не носят отговорност за никакви преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, произтичащи от или свързани по друг начин с използването на този сайт или съдържанието му, независимо дали основанието е договор, правонарушение, обективна отговорност и пр., дори ако е имало предупреждение за възможността от такива щети.
„ЛАКТИМА“ЕАД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
„ЛАКТИМА“ЕАД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ЛАКТИМА“ЕАД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„ЛАКТИМА“ЕАД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
„ЛАКТИМА“ЕАД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

IV. ПРОМЕНИ

„ЛАКТИМА“ЕАД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.