Избери, сготви, сподели с Димитър Тончев

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

“Избери, сготви, сподели с Димитър Тончев”

 

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е „Лактима“ ЕАД, с ЕИК 104052885, с адрес на управление гр. София, ул. „Ралевица“ No 98. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
 2. Официалните Правила ще бъдат достъпни в описанието към публикацията по повод играта на Интернет адрес: https://www.facebook.com/Lactima.Balkan и https://www.facebook.com/tonchev.mitko за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта, посочен по-горе.
 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 2. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Лактима“ ЕАД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 1. Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се съгласяват с тези Официални Правила, както и се задължават да спазват настоящите условия.
 1. Всеки участник има право на 1 (едно) участие в играта. Участието е доброволно и не е свързано с покупка.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда в периода от 11.05.2022 г. до 31.05.2022 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Лактима Балкан и Димитър Тончев във Facebook:

https://www.facebook.com/Lactima.Balkan

https://www.facebook.com/tonchev.mitko

 1. На 11.05.2022 г., на страницата на Лактима Балкан и на Димитър Тончев във Facebook, ще бъде качена публикация на тема “Избери, сготви, сподели с Димитър Тончев”. За участие в играта, участникът трябва да сподели с коментар и снимка под публикацията (в една от двете страници), кое ястие от дигиталната книга „ 13 свежи рецепти за манджички и десертчета от Димитър Тончев” е сготвил.
 2. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 31.05.2022 г.), на 08.06.2022 г.,чрез жребий, на случаен принцип се изтегля името на един участник, който е споделил коментар и снимка под публикацията, кое ястие от дигиталната книгата „ 13 свежи рецепти за манджички и десертчета от Димитър Тончев” е сготвил – в срока на играта и отговаря на условията по т.4 от Раздел I по-горе, който ще спечели награда.
 3. Наградата за целия период на Играта включва: Лична онлайн среща, под формата на workshop, с Димитър Тончев.
 4. Профилът на печелившия участник ще бъде обявен на стената на Facebook страницата на Лактима Балкан и Димитър Тончев по т.1, Раздел III, нa 08.06.2022 г. За да получи наградата си, победителят трябва да изпрати трите си имена и телефон чрез лично съобщение в страницата на Лактима Балкан в срок до 11.06.2022 г. Данните ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.
 5. Наградата ще бъде предоставена до печелившия участник до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на телефон за контакт. Наградата може да бъде получена лично или от законен представител на спечелилия.
 6. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде дадена на случаен принцип, чрез томбола, на един от останалите участници.
 1. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично”, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Под „Нарушение“ се разбират и действия като:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

 1. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона. Коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания, ще биват изтривани незабавно, а авторите им – санкционирани съответно.

Организаторът категорично се разграничава от подобни прояви и запазва правото си незабавно да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

 1. Не се допуска замяна на награда за паричната ѝ равностойност.
 2. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Лактима“ ЕАД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или получаването на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 1. За получаване на наградата си, печелившият се съгласява да предостави на „Лактима“ ЕАД и/или на неговите подизпълнители: три имена, адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

 1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 1. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
 1. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
 1. Организаторът не носи отговорност за: неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност на интернет.
 1. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или/и неточен адрес или грешни имена.

Настоящите правила влизат в сила, считано от 11.05.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Последни публикации

Съдържание